Този филм се стреми да повиши информираността за аутизма сред аудитория която не спада към аутистичния спектър, да стимулира разбирането и приемането на това състояние от бъдещите поколения. Филмът е създаден за да бъде гледан, обсъждан и споделян (безплатно) от всички, но най-вече учители и родители.

You’re free to download the movie to use in locations without internet access.

This animation is shared under Creative Commons License CC BY-NC-ND you are free to download and share with others as long as due credit is given, you are not allowed to change the animation in any way or use it commercially.