ภาพยนตร์เรื่องนี้มีจุดประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ให้บุคคลทั่วไปถึงผู้มีอาการออทิสซึ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับคนเหล่านี้ในอนาคต ทุกท่านสามารถรับชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และส่งต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ตามต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นครูอาจารย์ผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครอง

You’re free to download the movie to use in locations without internet access.

This animation is shared under Creative Commons License CC BY-NC-ND you are free to download and share with others as long as due credit is given, you are not allowed to change the animation in any way or use it commercially.